Reisitingimused

Reisikorraldaja - õpilasfirma TEWTIK, füüsilise isikuna õpilasfirma TEWTIK liige ja/ või õpilasfirma TEWTIKu poolt sellesse ametisse määratud kolmas osapool.


Reisija - isik, kes soetab õpilasfirma TEWTIK reisipaketi nii endale kui ka kaasreisijatele. Reisija saab olla vaid täisealine isik.

 


1. Reisileping ja korraldaja vastutus


1.1 Õpilasfirma TEWTIK vastutab selle eest, et reis vastab reisipaketis toodud kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.
1.2  Õpilasfirma TEWTIK ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu juhtumitel (sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid).
1.3 Õpilasfirma TEWTIK ei vastuta temast mitte sõltuvate asjaolude eest, mis võivad kahjustada reisi läbiviimist: kehvad ilmastikuolud, remonditööd majutuskohtades, teede remont, ummikud, ümbersõidud jms.
1.4 Lepingu sisu: reisi hinna sisse kuuluvad teenused, mis on kirjeldatud õpilasfirma TEWTIK kodulehel, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.

2. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine


2.1  Reisija ja reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui reisija on tasunud reisi eest õpilasfirma TEWTIK finantsjuhile reisipaketi kogumaksumuse.
2.2 Kogu reisi maksumus peab olema tasutud hiljemalt 7 päeva enne reisi algust (kui reisilepingus või hinnatabelis pole teisiti kirjas). 

3. Reisija õigus tühistada reis


3.1 Reisijal on õigus tühistada reis mõjuval põhjusel 3 või rohkem päeva enne reisi algust, saades tagasi kogu reisi maksumuse.
3.2 Kui reisist loobumine toimub 2 või vähem päeva enne reisi algust, ei tagasta õpilasfirma TEWTIK reisijale tema poolt sissemakstud reisiraha.
3.3 Kui reisija jääb reisile tulemata, siis reisi maksumust reisijale ei tagastata.

4. Reisija kohustus ja vastutus
 

4.1 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
4.2 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale või kolmandatele isikutele.

5. Puudused reisikorralduses ja nendest teavitamine
 

5.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele.
5.2  Puudusteks ei saa pidada reisi kui terviku seisukohast väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
5.3  Erinevatest puudustest tuleb koheselt teatada õpilasfirmat TEWTIK sihtkohas ja/või teenuse osutajale. Kui reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Need andmed tuleb edastada õpilasfirmale TEWTIK hiljemalt 7 päeva peale reisi toimumist. Seda tegemata jättes kaotab reisija oma õiguse nõuda puuduste eest kahjude hüvitamist. Reisikorraldaja on kohustatud pretensiooni läbi vaatama ja vastama sellele hiljemalt 2 nädala jooksul selle esitamisest.

6. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
 

6.1  Kui reisikorraldaja on sunnitud temast sõltumatutel põhjustel reisi ära jätma, saab reisija tagasi reisi eest makstud raha. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile.
6.2  Reisikorraldajal on õigus pakkuda reisijale asendusreisi reisi ärajätmise korral.